OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV / GDPR ( General  Data Protection Regulation )

je v spoločnosti  BANCO CASINO s.r.o. ( ďalej len  – “BANCO CASINO” alebo “prevádzkovateľ” ) zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov  a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len “Zákon”).

 

1.Práva dotknutých osôb

Bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na:

prístup k osobným údajom, na opravu osobných údajov, na vymazanie (právo “na zabudnutie”), na obmedzenie spracúvania, na prenosnosť údajov, právo namietať, právo aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie  na automatizované spracúvanie vrátane profilovania, na obmedzenie spracúvania, na podania sťažnosti dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Práva dotknutých osôb, podľa NARIADENIA

Akým spôsobom môže dotknutá osoba uplatniť svoje práva a aký je postup prevádzkovateľa pri napĺňaní práv dotknutej osoby.

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov,

Vzor tlačiva na “Uplatenie si práva dotknutej osoby”.


2.Plnenie informačnej povinnosti voči dotknutým osobám

Zásady spracúvania osobných údajov spravodlivo a transparentne si vyžadujú, aby dotknutá osoba bola informovaná o existencií spracovateľských operácií, a o účeloch spracúvania osobných údajov.

Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osobe spoločnosť “BANCO CASINO” poskytuje dotknutej osobe v čase získavania osobných údajov od dotknutej osoby, alebo ak sa osobné údaje získali z iného zdroja, v primeranej lehote po získaní osobných údajov v súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov.

Informačná povinnosť všeobecne.
Informačná povinnosť – monitorovanie priestorov prístupných verejnosti

Informačná povinnosť pri riešení požiadaviek dotknutých osôb pri výkone ich práv