Banco Casino Bratislava | GDPR

Tretie vydanie Cash Game Festivalu bude ešte väčšie!
Banco Casino Thirty Grand 30,000€ GTD od 27.3. do 31.3.2019!
Cash Game Race 10000€
RAKEBACK CARD v hodnote 20€ je späť!
Nová Masters League s GTD 20,000€ - iba šesť turnajov v lige!
Súťaže o voľné vstupy do denných turnajov sú späť!
Ubytovanie
  
Bootstrap Slider

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti

Obsah
Kto o Vás spracúva osobné údaje
Aké druhy osobných údajov o Vás spracúvame
Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov
Aký je právny základ spracúvania osobných údajov v zmysle Nariadenia EP a rady EÚ 2016/679
Komu Vaše osobné údaje poskytujeme a sprístupňujeme
Ako dlho budú Vaše osobné údaje spracúvané
Ako mate práva súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov
Ako nás môžete kontaktovať pri domáhaní sa Vašich práv ako dotknutých osôb
Vážení zákazníci, návštevníci BANCO CASINO s.r.o.
Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na Vás – návštevníkov jednotlivých prevádzkov
BANCO CASINO s.r.o. (ďalej len “BANCO CASINO”) v Bratislave a v Košiciach, pokiaľ spracúvame
Vaše osobné údaje napr. v súvislosti s evidenciou osôb, marketingovými akciami, ktoré organizujeme.
Pri poskytovaní našich služieb a produktov vždy berieme na zreteľ Vaše súkromie, ochranu Vašich
práv. Sme si plne vedomí svojho záväzku voči Vám, klientom a návštevníkom našich prevádzok,
prameniacich z požiadaviek právnych predpisov regulujúcich Vaše súkromie a ochrany Vašich
osobných údajov. K ochrane Vašich osobných údajov pristupujeme s rešpektom a zodpovedne,
spolupracujeme s odborníkmi z rôznych oblastí napr. z oblasti právne, IT , bezpečnostnej tak, aby
sme Vás mohli ubezpečiť, že žiadne rozhodnutie sa neprijme bez rešpektovania súkromia.
V rámci Našich služieb v oblasti ochrany osobných údajov môžete spravovať svoje súkromie,
regulavať ochranu osobných údajov rôznym spôsobom. Máte vždy možnosť využiť svoje práva
vyplývajúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa ruší
Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako “Nariadenie”) a zákona č.
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako
“Zákon”).
Kto o Vás spracúva osobné údaje
Vaše osobné údaje sú spracúvané a chránené spoločnosťou:
BANCO CASINO s.r.o., so sídlom Werferova 1/2582, Košice 040 11, IČO: 44 451 776, zapísané v
Obchodnom registry Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo 36335/V. Z pohľadu
Nariadenia máme postavenie prevádzkovateľa.
Zodpovednou osobou za spoločnosť BANCO CASINO s.r.o. je:
Ing. Ernest Mészáros, so sídlom Záhradnícka 22, Hurbanovo – Bohatá 947 03, telefonický kontakt
+421 905 430 552, e-mail na podávanie podnetov: gdpr@emba.sk

B A N C O C A S I N O s . r . o .
sídlo: Werferova 1/2582, 040 11 Košice, Slovenská republika
IČO: 44 451 776, DIČ: 2022718577, IČ DPH: SK 2022718577

zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 36335/V
Aké druhy osobných údajov o Vás spracúvame
BANCO CASINO získava osobné údaje priamo od Vás, našich zákazníkov, návštevníkov (ďalej ako
“Dotknutá osoba”), z verejne prístupných zdrojov kde ste si osobné údaje sami zverejnili (sociálne
siete, internet), z verejne prístupných registrov, zoznamov a evidencií (obchodný register,
živnostenský register, verejné telefónne zoznamy), od orgánov verejnej správy (ak tak stanovuje
osobitný zákon), a môže sa jednať o nasledovné osobné údaje:
➢ základné identifikačné údaje ( meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa pobytu, , číslo
klienta, IČO a sídlo spoločnosti v prípade PO alebo FO, IBAN, ....... )
➢ kontaktné údaje ( telefónne číslo, e-mailová adresa, IP adresa, Coocies ),
➢ socio-demografické údaje ( údaje o veku, pohlaví, rodinnom stave, vzdelaní, zamestnaní,
príjmy a výdavky , pracovné zaradenie, členstvo v odbor.org. .......),
➢ osobitná kategória údajov ( fotografia, národné identifikačné číslo - RĆ, kamerový záznam,
biometrické údaje ).
➢ Citlivé údaje (zdravotný a psychický stav )
Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov
Aby sme mohli Vaše osobné údaje spracúvať v súlade s Nariadením, musíme mať vopred stanovený
účel ich spracúvania, ktoré uvádzame nižšie:
➢ Šírenie marketingových akcií formou SMS a e-mailov klientom, ktorí nám udelili súhlas
➢ Plnenie zmluvy uzatvorenéj medzi BANCO CASINO a klientom, návštevníkom, obchodným
pratnerom
➢ Plnenie povinností na základe osobitných zákonov, najmä Zákona o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, Zákona o hazardných hrách, Zákona o sťažnostiach,
plnenie archivačných povinností a oznamovacích povinností voči orgánom právnej moci
➢ Ochrana práv a právom chránených záujemov pri vymáhaní pohľadávok, ochrane majetku
spoločnosti a zdravia fyzických osôb, prevencia proti podvodenému konaniu ktorým môžu byť
Dotknuté osoby alebo prevádzkovateľ vystavení, ponúkanie špecifických služieb zákazníkom
bez ich súhlasu (napr. direct marketing),
Aký je právny základ spracúvania osobných údajov
Zákonnosť spracúvania osobných údajov je odôvodnená nasledovnými právnymi základmi:
• Vyjadrenie súhlasu Dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na každý konkrétny
účel samostatne.
• Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, kde zmluvnou stranou je je
Dotknutá osoba, alebo na predzmluvný vzťah.
• Spracúvanie osobných údajov na základe osobitného zákona (zákonnej povinnosti).
• Spracúvanie osobných údajov je nevyhnuté aby sa chránili životne dôležité záujmy Dotknutej
osoby alebo inej fyzickej osoby.
• Spracúvanie je nevyhnuté na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo
tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záumy alebo
základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov.
Komu Vaše osobné údaje sprístupňujeme a poskytujeme
Z hľadiska Nariadenia ako aj Zákona máme postavenie prevádzkovateľa, čo znamená, že naša
spoločnosť vymedzuje účely spracúvania osobných údajov.
V súvislosti so spracúvaním osobných údajov môžu byť tieto prenášané alebo sprístupňované ďalším
subjektom, a to či už v postavení samostatného prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.

B A N C O C A S I N O s . r . o .
sídlo: Werferova 1/2582, 040 11 Košice, Slovenská republika
IČO: 44 451 776, DIČ: 2022718577, IČ DPH: SK 2022718577

zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 36335/V
Ako prevádzkovateľ dohliadame na to, aby všetci, ktorým sú Vaše osobné údaje prenášali spĺňali
vysoký štandard ich ochrany. V žiadnom prípade neposkytujeme Vaše osobné údaje subjektom,
u ktorých nie je tento štandard zabezpečený.
Okruhy príjemcov:
➢ Dodávatelia IT služieb a prevádzkovatelia partnerských webových portálov.
➢ Partnerské hotely kde zabezpečujeme ubytovanie našich zákazníkov Crowne Plaza, Austria
Trend a Hotel Tatra.
➢ Štátne orgány v rámci plnenia zákonných povinností stanovených osobitnými zákonmi.
➢ Externí dodávatelia služieb (ďalej ako „Sprostredkovateľ“), ktorý pre prevádzkovateľa
vykonávajú spracúvanie osobných údajov na základe zmluvy medzi prevádzkovateľom
a sprostredkovateľom
Každé poskytnutie osobných údajov Dotknutej osoby bude zo strany BANCO CASINO
vykonávané iba v nevyhnutnom rozsahu a na konkrétny účel, ktorý bude založený na
niektorom z právnych základov.
Ako dlho budú Vaše osobné údaje spracúvané
V prípade ak budeme spracúvať Vaše osobné údaje na základe súhlasu Dotknutej osoby, osobné
údaje budeme spracúvať až do odvolania súhlasu, v prípade do doby, na ktorú súhlas udelíte.
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré
sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov.
Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila. Po odvolaní
súhlasu bude ukončené spracúvanie osobných údajov na účel, na ktorý bol súhlas odvolaný.
Odvolanie súhlasu:
▪ Písomne na adrese: BANCO CASINO s.r.o., Werferova 1/2582, Košice 040 11,
▪ E-mailom na adrese: info@bancocasino.sk
▪ Telefonicky na čísle: +421 252 624 378
▪ Cestou Zodpovednej osoby: Ing. Ernest Mészáros, Záhradnícka 22, Hurbanovo – Bohatá
▪ 947 03, e-mail: gdpr@emba.sk
V prípade ak budeme spracúvať Vaše osobné údaje na základe plnenia zmluvy, kde zmluvnou
stranou ste ako Dotknutá osoba, tak Vaše osobné údaje spracúvame po celú dobu trvania zmluvného
vzťahu. Ak dôjde k ukončeniu zmluvného vzťahu, pristúpime k likvidácií Vašich osobných údajov.
Osobné údaje uvádzané ako základné údaje pre identifikáciu zmluvného partnera v zmluvách budú
uchovávané a likvidované v zmysle archivačného zákona.
V prípade ak Vaše osobné údaje budeme spracúvať na základe osobitného zákona, tak ich budeme
spracúvať po dobu, ktorá je v osobitnom zákone stanovená pre konkrétny účel a v zmysle zákona
o archivácií.
V prípade ak je právnym základom spracúvania osobných údajov ochrana životne dôležitých záujmov
Dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, budeme uchovávať Vaše osobné údaje po dobu, pokiaľ
účel spracúvania na uvedenom právnom základe trvá.
V prípade ak je právnym základom oprávnený záujem prevádzkovateľa, budeme Vaše osobné údaje
spracúvať po dobu, pokiaľ účel spracúvania na uvedenom právnom základe trvá a pokiaľ nedôjde ku
skutočnosti majúcej za následok skoršie ukončenie spracúvania (napr. uplatnenie práva namietať
spracúvanie osobných údajov Dotknutou osobou).

B A N C O C A S I N O s . r . o .
sídlo: Werferova 1/2582, 040 11 Košice, Slovenská republika
IČO: 44 451 776, DIČ: 2022718577, IČ DPH: SK 2022718577

zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 36335/V
Aké máte práva súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov
Nariadenie ako aj Zákon Vám poskytuje viaceré práva, ktoré Vám umožňujú to, aby ste mali ochranu
svojich osobných údajov pod vlastnou kontrolou. Spoločnosť BANCO CASINO rešpektuje Vaše práva
a v tejto časti sa dozviete aké sú:
Právo na prístup k osobným údajom
Toto právo znamená, že ste oprávnení žiadať od nás potvrdenie o tom, či sa spracovávajú o Vás
osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Ak teda takéto osobné údaje o Vás spracúvame máte právo získať
prístup k svojim osobným údajom a informácie o tom:
▪ prečo spracúvame vaše osobné údaje (účel spracovania osobných údajov)
▪ aké údaje o Vás spracúvame (kategória osobných údajov)
▪ komu môžu resp. budú Vaše osobné údaje poskytnuté (identifikácia príjemcov alebo okruhu
príjemcov)
▪ ako dlho budeme Vaše osobné údaje uchovávať (doba uchovávania osobných údajov)
▪ že máte právo požadovať od nás opravu osobných údajov, ich vymazanie ako aj obmedzenie
ich spracovania alebo že máte možnosť namietať voči spracovaniu osobných údajov
▪ že máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa Zákona
alebo právo podať sťažnosť dozornému úradu podľa Nariadenia, ktorým je Úrad na ochranu
osobných údajov SR
▪ odkiaľ pochádzajú Vaše osobné údaje (informácie o zdroji), pokiaľ ste nám osobné údaje
neposkytli priamo Vy
▪ či využívame automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods.
1 a 4 Zákona; najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch
takého spracúvania osobných údajov pre Vás
▪ o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu, v prípade, ak Vaše osobné údaje prenášame
do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Toto právo na prístup pre Vás znamená i možnosť získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame.
Poskytneme Vám kópiu vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame. Pokiaľ však budete žiadať
opakovane o poskytnutie svojich osobných údajov, môžeme od Vás žiadať primeraný administratívny
poplatok v súvislosti s Vašou žiadosťou o kópiu svojich osobných údajov.
Právo na opravu osobných údajov
V rámci podmienok poskytovania našich služieb Vás informujeme, aby ste nám poskytovali správne
údaje. Ak sa však napriek tomu stane, že spracúvame o Vás nesprávne údaje, právo na opravu
osobných údajov znamená, že ste oprávnení žiadať, aby sme opravili nesprávne osobné údaje, ktoré
sa Vás týkajú. Taktiež so zreteľom na účel spracovania osobných údajov máte právo aj na to, aby boli
doplnené Vaše neúplné osobné údaje.
Právo na výmaz osobných údajov (tzv. právo na zabudnutie)
Máte právo na to, aby sme vymazali osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a zároveň je splnený aspoň
jeden z nasledovných dôvodov:
▪ Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo inak spracúvali
▪ odvolali ste svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, na základe ktorého my spracúvame
Vaše osobné údaje a zároveň neexistuje iný právny základ pre ich ďalšie spracúvanie
▪ namietate voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe
verejného záujmu alebo oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na ich
spracúvanie
▪ Vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne
▪ Vaše osobné údaje musia byť vymazané, nakoľko je nutné splniť povinnosť podľa práva
Slovenskej republiky alebo práva Európskej únie

B A N C O C A S I N O s . r . o .
sídlo: Werferova 1/2582, 040 11 Košice, Slovenská republika
IČO: 44 451 776, DIČ: 2022718577, IČ DPH: SK 2022718577

zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 36335/V
Vášmu právu na výmaz osobných údajov však v konkrétnom prípadne s ohľadom na konkrétne
okolnosti nemusí byť vyhovené, pokiaľ je spracovanie osobných údajov potrebné na:
▪ na splnenie zákonnej povinnosti
▪ na uplatnenie nášho právneho nároku
▪ na účel archivácie, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, pokiaľ je
pravdepodobné, že právo na výmaz by nám znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo
dosiahnutie cieľov takého spracúvania
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a zároveň je
splnený aspoň jeden z nasledovných dôvodov:
▪ počas obdobia umožňujúceho nám overenie správnosti Vašich osobných údajov, napadnete
správnosť svojich osobných údajov
▪ pôjde o nezákonné spracúvanie osobných údajov, namietnete výmaz osobných údajov a
budete žiadať namiesto výmazu obmedzenie spracúvania osobných údajov
▪ my už nebudeme potrebovať Vaše osobné údaje na žiadny z účelov spracúvania, alebo
budete ich potrebovať Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo uplatňovanie svojich právnych
nárokov
▪ budete namietať voči spracúvaniu osobných údajov a to až do doby overenia, či naše
oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami
Právo na prenosnosť osobných údajov
Ak je naše právo na spracúvanie Vašich osobných údajov založené na Vašom súhlase alebo na
plnení záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, ktorú sme s Vami uzatvorili, máte právo požiadať o prenos
údajov, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, inému prevádzkovateľovi osobných údajov.
Právo na odvolanie súhlasu
Pokiaľ spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe – súhlas dotknutej osoby, máte právo
kedykoľvek odvolať tento súhlas a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho
odvolaním.
Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania
Máte právo žiadať, aby automatizované individuálne rozhodovania vrátane profilovania bolo voči vám
neúčinné.
PRÁVO NAMIETAŤ
Ak máte na to dôvody týkajúce sa Vašej konkrétnej situácie, máte právo namietať proti spracúvaniu
Vašich osobných údajov, ak je právnym základom pre také spracúvanie náš oprávnený záujem.
Ak však náš oprávnený záujem na spracúvanie prevyšuje nad Vašim osobným záujmom, môžeme
pokračovať v spracúvaní Vašich údajov, a to aj napriek Vašej námietke voči spracúvaniu. Taktiež sme
oprávnený pokračovať v spracovaní Vašich údajov, v prípade ak je to potrebné pre preukazovanie,
uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov.
Priamy marketing (vrátane analýz vykonávaných na účely priameho marketingu):
Máte možnosť vzniesť námietku voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho
marketingu. Námietka sa týka aj analýz osobných údajov (tzv. profilovanie), ktoré sa vykonávajú v
súvislosti s priamym marketingom. Ak máte námietky voči priamemu marketingu, prestaneme
spracúvať Vaše osobné údaje na tento účel, ako aj na účel všetkých typov akcií priameho marketingu.
Ak ako dotknutá osoba nemáte spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, Vaše práva v zmysle
Nariadenia a Zákona môže uplatniť Váš zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby, ktorá nežije môže v
zmysle Nariadenia a Zákona uplatniť blízka osoba.

B A N C O C A S I N O s . r . o .
sídlo: Werferova 1/2582, 040 11 Košice, Slovenská republika
IČO: 44 451 776, DIČ: 2022718577, IČ DPH: SK 2022718577

zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 36335/V

Ako nás môžete kontaktovať pri domáhaní sa Vašich práv ako dotknutých
osôb
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov, môžete nás kontaktovať
v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, pošlite prosím e-mail na info@bancocasino.sk,
alebo prostredníctvom pošty na dresu: BANCO CASINO s.r.o., Werferova 1/2582, Košice 040 11.
Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní, alebo sa domnievate, že spracúvame Vaše údaje
nezákonne, môžete sa sťažovať na dozorný organ ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky. Ďalšie informácie o dozornom orgáne Slovenskej republiky a o postupe
podávania sťažností najdete na jeho oficiálnom webovom sidle: https://dataprotection.gov.sk/uoou/.
Ohľadom spracúvania osobných údajov môžete kontaktovať aj našu zodpovednú osobu na ochranu
osobných údajov (Data Protection Officer), na e-mail adrese gdpr@emba.sk, alebo prostredníctvom
pošty na dresu: EMBA Services, Záhradnícka 22, 947 03 Hurbanovo – Bohatá.

V Bratislave, dňa 25.05.2018

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby
1. Prevádzkovateľom v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 je:
Názov: BANCO CASINO s.r.o.
Sídlo: Werferova 1/2582, Košice 040 11
IČO: 44 451 776
Kontaktné údaje: č.t.: +421 252 6234 378 e-mail: info@bancocasino.sk
2. Spoločnosť má určenú zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov, ktorou je:
Ing. Ernest Mészáros,
kontaktná adresa: Záhradnícka 1003/22, Hurbanovo 947 03, kontakt: 00421 905 430 552,
e-mail: gdpr@emba.sk .
3. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby podľa (článok 6
ods.1, písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj „Nariadenie“)).
4. Prevádzkovateľ nevykonáva prenos osobných údajov Dotknutej osoby do tretej krajiny alebo
medzinárodnej organizácii.
5. Osobné údaje budú spracúvané po dobu, pokiaľ účel spracúvania na uvedenom právnom
základe trvá, pokiaľ nedôjde ku skutočnosti majúcej za následok skoršie ukončenie spracúvania
(odvolanie súhlasu).
6. Odvolanie súhlasu
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na
súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom,
akým súhlas udelil. Prevádzkovateľ po odvolaní súhlasu dotknutou osobou ukončí
spracúvanie osobných údajov na účel na ktorý bol udelený súhlas odvolaný.
Dotknutá osoba môže súhlas odvolať nasledovne:
▪ osobne v jednotlivých prevádzkach BANCO CASINO s.r.o.:
- Crowne Plaza 816 25, Hodžovo námestie 568/2, Bratislava 811 06
- DoubleTree by Hilton Košice, Hlavná 1, Košice 040 01
▪ písomne na adresu: BANCO CASINO s.r.o.
Werferova 1/2582, Košice 040 11
▪ emailom na adresa: info@bancocasino.sk
▪ telefonicky na číslo: +421 252 624 378
alebo cestou Zodpovednej osoby na vyššie uvedených kontaktných údajoch.
7. Právo namietať
Prevádzkovateľ výslovne upozorňuje Dotknutú osobu na právo kedykoľvek namietať proti
spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, ak ich prevádzkovateľ spracúva na základe
oprávneného záujmu. V takomto prípade nebude ďalej spracúvať osobné údaje Dotknutej

Príloha č. 5
osoby, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad
záujmami, právami a slobodami Dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie
alebo obhajovanie právnych nárokov. Každé takéto namietanie proti spracúvaniu osobných
údajov na základe oprávneného záujmu, prevádzkovateľ vyhodnotí a o výsledku bude Dotknutú
osobu informovať.
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho
týkajú, na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto
priamym marketingom. Takejto námietke prevádzkovateľ vždy vyhovie a osobné údaje
Dotknutej osoby na účely priameho marketingu nebude spracúvať.
8. Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné
údaje, ktoré sa ho týkajú a ak áno má právo získať prístup k týmto osobným údajom.
9. Dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych osobných údajov ako aj na doplnenie
neúplných osobných údajov.
10. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov a právo
namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov.
11. Dotknutá osoba má právo na výmaz svojich osobných údajov.
12. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov čo znamená, že má právo získať
osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne
používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu
prevádzkovateľovi.
13. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa naňho nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené
výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má
právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho obdobne významne ovplyvňujú.
14. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa ust. § 100 zákona č. 18/2018
Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na Úrad na ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská
republika, www.dataprotection.gov.sk.
15. Vyššie uvedené práva Dotknutej osoby (body 8 až 16) sú bližšie špecifikované v článkoch 7, 15
až 22 Nariadenia, v Informačnom memorande prístupnom v sídle prevádzkovateľa, ako aj na
stránke :.
16. Voči prevádzkovateľovi si Dotknutá osoba uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením
Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné
nariadenie o ochrane údajov), Zákonom a ďalšími príslušnými právnymi predpismi.
17. Voči prevádzkovateľovi si Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva prostredníctvom písomnej
žiadosti, elektronickými prostriedkami alebo ústne na kontaktné údaje prevádzkovateľa
uvedené v bode 1. V týchto prípadoch by Dotknutá osoba mala preukázať svoju totožnosť

Príloha č. 5
prípadne oznámiť svoje identifikačné údaje, aby nedošlo k zámene a žiadosť Dotknutej osoby by
bolo možné vybaviť.
18. Osobné údaje sú pod stálou fyzickou, elektronickou a procedurálnou kontrolou a prevádzkovateľ
disponuje modernými kontrolnými, technickými a bezpečnostnými mechanizmami
zabezpečujúcimi maximálnu možnú ochranu spracúvaných údajov pred neoprávneným
prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred iným možným
zneužitím. Všetky osoby, ktoré s osobnými údajmi Dotknutej osoby prichádzajú do styku v rámci
plnenia svojich pracovných alebo zmluvne prevzatých povinností, sú viazané zákonnou alebo
zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.

Partnerské webstránky

Poker Club Monte Carlo Košice

Poker Club Monte Carlo Košice

Casino Respect Humenné

Casino Respect Humenné

Pokerportal

Pokerportal


Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookies. Používaním webu vyjadrujete súhlas. Súhlasím